فنا
شرکت فراناب افزار آریا

تنظیمات نرم افزار سرا

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تنظیمات نرم افزار سرا
گروهتنظیماتتوضیحات
اداریدرج خودکار شماره نامه داخلیدر صورتی که این گزینه فعال باشد، هنگام ثبت نامه های داخلی در بخش اداری نرم افزار گزینه شماره نامه از دید کاربر پنهان می گردد و شماره نامه بصورت خودکار برای نامه درج می گردد.
اداریدرج خودکار شماره نامه صادرهدر صورتی که این گزینه فعال باشد، هنگام ثبت نامه های صادره در بخش اداری نرم افزار گزینه شماره نامه از دید کاربر پنهان می گردد و شماره نامه بصورت خودکار برای نامه درج می گردد.
استادامکان ارسال پیام کوتاه توسط استاد به دانشپذیردر صورت فعال نمودن این گزینه، استاد پس از ورود به نرم افزار، در صورتی که دسترسی به لیست دانشجویان یک کلاس برایش فراهم باشد، می تواند برای دانشجویان اقدام به ارسال پیام کوتاه نماید.
استادامکان انتخاب همه پرسنل به عنوان استاد کلاسدر صورت فعال نمودن این گزینه، این امکان فراهم می گردد که هنگام تعریف کلاس، هر یک از پرسنل تعریف شده در سیستم به عنوان استاد برای کلاس قابل انتخاب باشند، در غیر این صورت تنها افرادی به عنوان استاد برای کلاس قابل انتخاب خواهند بود که در قسمت اطلاعات پایه، بخش استاد به عنوان استاد تعریف شده باشند.
استادامکان دسترسی استاد به اطلاعات تماس دانشپذیردر صورت فعال نمودن این گزینه و همچنین فراهم نمودن دسترسی به لیست دانشجو، استاد می تواند با مراجعه به لیست دانشجویان کلاس علاوه به مشخصات اصلی، اطلاعات تماس دانشجو نیز برای استاد قابل دسترسی خواهد بود.
اطلاعات پایهمقدار جایگزین در کد برای جنسیت مرددر صورتی که فرمول تعریف شده برای کد دانشجو شامل گزینه جنسیت باشد، مقدار وارد شده در این قسمت برای دانشجویان مذکر در بخش مشخص شده از فرمول قرار می گیرد.
اطلاعات پایهمقدار جایگزین در کد برای جنسیت زندر صورتی که فرمول تعریف شده برای کد دانشجو شامل گزینه جنسیت باشد، مقدار وارد شده در این قسمت برای دانشجویان مونث در بخش مشخص شده از فرمول قرار می گیرد.
اطلاعات پایهتعریف شهریه ثابت برای دورهدر صورت فعال نمودن این گزینه در قسمت اطلاعات پایه، بخش دوره ها، هنگام تعریف یک دوره علاوه بر شهریه درس های اختصاص داده شده به دوره مورد نظر، می توان یک شهریه ثابت نیز تعریف نمود.
اطلاعات پایهفعال بودن واحد های درسیفعال نمودن این گزینه در قسمت اطلاعات پایه می توان انواع واحدها از قبیل تئوری، آزمایشگاه و… را به همراه شهریه های آنها تعریف نمود و هنگام تعریف درس ها در قسمت اطلاعات پایه، شهریه درس ها را بر اساس تعداد واحد در نظر گرفته شده برای آنها محاسبه نمود.
امور کلاس هاحداکثر غیبت های مجازدر این قسمت حداکثر غیبت های مجاز را در هر کلاس مشخص می نماییم با مشخص نمودن این عدد هنگام مراجعه به لیست غیبت ها و تاخیر ها در قسمت امور کلاس ها لیستی از دانشجوانی که تعداد غیبت های انها بیش از تعداد مشخص شده در این بخش می باشد را نمایش می دهد.
امور کلاس هاحداکثر تاخیر های مجازدر این قسمت حداکثر تاخیر های مجاز را در هر کلاس مشخص می نماییم با مشخص نمودن این عدد هنگام مراجعه به لیست غیبت ها و تاخیر ها در قسمت امور کلاس ها لیستی از دانشجوانی که تعداد تاخیر های انها بیش از تعداد مشخص شده در این بخش می باشد را نمایش می دهد.
امور کلاس هاحذف کلاس غیر قطعیدر این قسمت می توانیم مشخص نماییم که بصورت خودکار کلاس های غیر قطعی پس از ۱۰ روز حذف گردند.
امور کلاس هاارسال پیام کوتان هنگام حضور غیاب به خود شخص غایببا فعال نمودن این گزینه، امکان ارسال پیام کوتاه هنگام ثبت حضور غیاب به خود دانشجو فراهم می گردد.
امور کلاس هاامکان چاپ شماره تماس در لیست حضور غیاببا فعال نمودن این گزینه، امکان انتخاب ستون شماره تماس در قسمت چاپ لیست حضورغیاب کلاس فراهم می گردد.
امور کلاس هاامکان ورود تاریخ پایان کلاس بصورت دستیبصورت پیش فرض تاریخ پایان کلاس ها با توجه به تعداد جلسات مشخص شده و تاریخ شروع محاسبه می گردد.. با فعال نمودن این گزینه می توان تاریخ پایان کلاس بصورت دستی وارد نمود.
امور کلاس هانمایش نام استاد در لیست کلاس هابا فعال نمودن این گزینه در قسمت امور کلاس ها، بخش کلاس های غیر قطعی، کلاس ها و کلاس های خاتمه یافته، ستون نام استاد نیز نمایش داده می شود.
امور کلاس هاارسال پیام کوتاه به استاد و دانشجو هنگام شروع کلاسبا فعال نمودن این گزینه این امکان فراهم می گردد که هنگام شروع کلاس (تبدیل کلاس غیر قطعی به قطعی) به استاد و دانشجویان کلاس پیام کوتاه ارسال نمود.
امور کلاس هاارسال پیام کوتاه هنگام غیبت به پدربا فعال نمودن این گزینه، امکان ارسال پیام کوتاه هنگام ثبت حضور غیاب به پدر دانشجو فراهم می گردد.
امور کلاس هاارسال پیام کوتاه هنگام غیبت به مادربا فعال نمودن این گزینه، امکان ارسال پیام کوتاه هنگام ثبت حضور غیاب به مادر دانشجو فراهم می گردد.
امور کلاس هاامکان تعریف کلاس با تاریخ قبل از امروزبا فعال نمودن این گزینه، امکان تعریف کلاس با تاریخ شروع گذشته فعال می گردد، در غیر این صورت، هنگام تعریف کلاس فقط تاریخ شروع می تواند تاریخ جاری سیستم یا آینده باشد.
امور کلاس هاامکان تعریف مستقیم کلاس قطعیبا فعال نمودن این گزینه، امکان تعریف مستقیم کلاس قطعی فراهم می گردد در غیر این صورت کلاس ها حتما باید بصورت غیر قطعی تعریف گردند سپس با کمک گزینه شروع کلاس تبدیل به قطعی شوند.
امور کلاس هاامکان تغییر کلاس پس از قطعی شدنبا فعال نمودن این گزینه، امکان اعمال تغییرات در کلاس های قطعی فراهم می گردد. در غیر این صورت با قطعی نمودن کلاس ها هیچ تغییری در آنها امکانپذیر نخواهد بود.
امور کلاس هاامکان چاپ لیست حضور غیاب برای کلاس های غیر قطعیبا فعال نمودن این گزینه، امکان چاپ لیست حضورغیاب برای کلاس های غیر قطعی فراهم خواهد شد. در غیر این صورت امکان چاپ لیست حضورغیاب برای کلاس های غیر قطعی وجود ندارد.
امور کلاس هاامکان چاپ لیست حضور غیاب خصوصی بدون کلاس بندیبا فعال نمودن این گزینه، امکان چاپ لیست حضور غیاب برای کلاس های خصوصی قبل از مشخص نمودن کلاس ها فراهم می گردد. در غیر این صورت چاپ لیست حضور غیاب منوط به مشخص نمودن کلاس می باشد.
امور کلاس هانمایش کد کلاس در لیست کلاس هابا فعال نمودن این گزینه، ستون کد کلاس در لیست کلاس ها، کلاس های غیر قطعی و کلاس های خاتمه یافته نمایش داده می شود.
امور کلاس هانمایش نوع کلاس در لیست کلاس هابا فعال نمودن این گزینه، ستون نوع کلاس در لیست کلاس ها، کلاس های غیر قطعی و کلاس های خاتمه یافته نمایش داده می شود.
امور کلاس هاعنوان سطر اضافه برای لیست حضور غیابهنگام چاپ لیست حضور غیاب، این امکان جود دارد که علاوه بر لیست دانشجویان کلاس مربوطه، یک سطر اضافه در نظر گرفت، مقدار وارد شده در این قسمت در سطر اضافه قرار خواهد گرفت.
ایمیلNo Reply Email Passwordرمز عبور ایمیلی که نرم افزار از طریق ان اقدام به ارسال ایمیل خواهد نمود.
ایمیلSMTP Serverآدرس سروری که نرم افزار جهت ارسال ایمیل به آن متصل خواهد شد.
ایمیلNo Reply Emailآدرس ایمیلی که نرم افزار از طریق آن اقدام به ارسال ایمیل خواهد نمود.
آزمونسربرگ اوراق امتحان
پیش ثبت نامنحوه جستجو بر اساس ساختار در لیست داوطلبدر این قسمت نحوه جستجو براساس ساختار آموزشی در لیست همه داوطلب ها مشخص می گردد. این جستجو می تواند تک انتخابی یا چند انتخابی باشد.
پیش ثبت ناماجباری بودن نحوه آشنایی در ثبت مشخصات اولیهبا فعال نمودن این گزینه نحوه اشنایی داوطلب هنگام ثبت مشخصات اولیه اجباری خواهد شد.
پیش ثبت نامارسال پیام کوتاه هنگام ثبت مشخصات اولیهبا فعال نمودن این گزینه، هنگام ثبت مشخصات اولیه داوطلب یا دانشجو، در صورتی که شماره همراه وارد شده باشد و همچنین تنظیمات پیام کوتاه به درستی انجام شده باشد، پیام کوتاهی با متن مشخص شده در قسمت الگوهای پیام کوتاه ارسال می گردد.
پیش ثبت نامامکان ارسال پیام کوتاه به والدین در لیست داوطلبانبا فعال نمودن این گزینه هنگام ارسال پیام کوتاه در لیست همه داوطلب ها گزینه پدر و مادر نیز فعال می گردد. در صورتی که شماره همراه های پدر و مادر در سیستم ثبت شده باشد. می توان به پدر یا مادر داوطلب پیام کوتاه ارسال نمود.
پیش ثبت نامامکان جستجو بر اساس سطح تحصیلات در لیست داوطلبانبا فعال نمودن این گزینه، امکان جستجو براساس سطح تحصیلات داوطلبان در قسمت لیست همه داوطلب ها در سیستم فراهم می گردد.
پیش ثبت نامنمایش ثبت نام شدگان در لیست داوطلبانبا فعال نمودن این گزینه، علاوه به داوطلبان لیست افرادی که ثبت نام شده اند نیز در لیست داوطلبان نمایش داده می شود.
پیش ثبت ناماجباری بودن تلفن ثابت در قسمت ثبت مشخصات اولیهبا فعال نمودن این گزینه، ورود تلفن ثابت هنگام ثبت مشخصات اولیه اجباری می گردد.
پیش ثبت ناماجباری بودن تلفن همراه در ثبت مشخصات اولیهبا فعال نمودن این گزینه، ورود تلفن همراه هنگام ثبت مشخصات اولیه اجباری می گردد.
پیش ثبت نامامکان ثبت فعالیت جدید در قسمت سوابق داوطلببا فعال نمودن این گزینه، این امکان فراهم می گردد که در قسمت سوابق داوطلب یک فعالیت جدید ثبت نمود.
پیش ثبت نامامکان ویرایش نحوه آشناییبا فعال نمودن این گزینه، امکان تغییر نحوه آشنایی داوطلب فراهم می گردد. در غیر این صورت پس از ثبت مشخصات اولیه امکان ویرایش نحوه آشنایی برای کاربر امکانپذیر نمی باشد.
پیش ثبت نامانتخاب سطح تحصیلات فقط از گزینه های تعریف شدهبا فعال شدن این گزینه سطح تحصیلات فقط از مواردی که در اطلاعات پایه مشخص نموده ایم قابل انتخاب خواهند بود در غیر این صورت کاربر امکان ورود دستی این سطح تحصیلات را خواهد داشت.
پیش ثبت نامثبت رویداد پیگری در صورت مشخص ننمودن تاریخ مراجعهبا فعال نمودن این گزینه در صورتی که هنگام ثبت مشخصات اولیه زمان مراجعه حضوری داوطلب مشخص نشود، بصورت خودکار یک فعالیت از نوع پیگیری برای داوطلب جدید ثبت می گردد و داوطلب جدید در لیست پی گیری های از قسمت پیش ثبت نام قرار خواهد گرفت.
پیش ثبت نامثبت یک رویداد هنگام بروزرسانی اطلاعات داوطلببا فعال نمودن این گزینه، هنگام بروز رسانی اطلاعات هر داوطلب یک رویداد از نوع ویرایش مشخصات ثبت می گردد.
پیش ثبت نامثبت یک رویداد هنگام ثبت اطلاعات داوطلببا فعال نمودن این گزینه، هنگام ثبت مشخصات اولیه داوطلب یک رویداد از نوع ثبت مشخصات ثبت می گردد.
تنظیمات نرم افزارلوگواین گزینه از تنظیمات سیستمی نرم افزار می باشد و توسط کاربر قابل تغییر نمی باشد.
تنظیمات نرم افزارنسخه نرم افزاراین گزینه نسخه نرم افزار را نمایش می دهد و توسط کاربر قابل تغییر نمی باشد.
تنظیمات نرم افزارThemeظاهر نرم افزار را می توان در این قسمت تغییر داد توجه داشته باشد که اعمال ظاهر جدید با خروج از نرم افزار و ورود مجدد میسر می گردد.
تنظیمات نرم افزارفرمت فرم های چاپیدر صورتی که از ابزار جدید برای فرم های چاپی نرم افزار استفاده می نمایید، می توانند نوع خروجی فرم ها را تغییر دهید.
تنظیمات نرم افزارنام آموزشگاهاین عبارت در صفحه اصلی نرم افزار نمایش داده می شود.
تنظیمات نرم افزارکلمات کلیدی جهت موتور های جستجواین کلمات کلیدی در قسمت Keyword از صفحه اصلی قرار می گیرد به طوری که توسط موتور های جستجو مانند google مورد بررسی قرار می گیرد.
تنظیمات نرم افزارعنوان صفحه اولیهاین عبارت در صفحه اصلی نرم افزار پس از نام موسسه درج می گردد.
تنظیمات نرم افزارعنوان نرم افزاراین عبارت پس از ورود به نرم افزار در قسمت Title از مرورگر نمایش داده می شود.
تنظیمات نرم افزارشعار نرم افزاراین عبارت در قسمت Progressbar نمایش داده می شود.
تنظیمات نرم افزارIsSpecialاز گزینه از تنظیمات سیستمی می باشد و قابل تغییر توسط کاربر نمی باشد.
تنظیمات نرم افزاربیشینه کردن نمایش در بخش کاربری نرم افزاربا فعال کردن این گزینه، پس از ورود به نرم افزار قسمت کاربری در یک پنجره جدید نمایش داده می شود که طوری که ابزار های مرورگر به حداقل رسیده گزینه های Back و Forwar از مرورگر غیر فعال می گردند.
تنظیمات نرم افزارUse Resourcesاین گزینه از تنظیمات سیستمی نرم افزار می باشد و توسط کاربر قابل تغییر نمی باشد.
تنظیمات نرم افزارارسال خودکار خطا های نرم افزار به بخش پشتیبانیبا فعال نمودن این گزینه و انجام تنظیمات مربوط به بخش ایمیل، بصورت خودکار پس از بروز خطا، جزئیات خطای رخ داده به بخش پشتیبانی شرکت فنا ارسال می گردد.
تنظیمات نرم افزارثبت خودکار نام کاربری و رمز عبور پیش فرض دانشجوبا فعال نمودن این گزینه بصورت خودکار پس از ثبت نام هر دانشجو، کد دانشجویی به عنوان نام کاربری و کد ملی به عنوان رمز عبور دانشجو در نظر گرفته می شود. در غیر این صورت نام کاربری و رمز عبور دانشجویان می بایست بصورت دستی از پرونده دانشجو تعریف گردند.
تنظیمات نرم افزارنمایش آمار سایت در صفحه اصلیبا فعال نمودن این گزینه، در صفحه اولیه نرم افزار آمار تعداد بازدید روزانه، تعداد بازدید کل و تعداد کاربران آنلاین نرم افزار نمایش داده می شود.
تنظیمات نرم افزارشماره پیش فرض جهت ارسال پیام کوتاهبا ورود یک شماره همراه یا شماره پیام کوتاه، بصورت خودکار یک رونوشت از تمامی پیام های ارسال شده توسط سیستم به شماره وارد شده در این قسمت ارسال می گردد.
تنظیمات نرم افزارکد نقش پیش فرض استادبا توجه به اینکه هر یک از نقش های تعریف شده در بخش مدیریت پرسنل دارای یک کد یکتا می باشند، کد پیش فرض جهت نقش استاد را می توان در این قسمت تعریف نمود تا بصورت خودکار پس از تعریف استاد در قسمت اطلاعات پایه نقش مورد نیاز به استاد جدید ارائه گردد.
ثبت نامحداقل تعداد جلسات جهت ثبت نام خصوصیدر صورت ورود مقدار غیر از ۰ برای این قسمت، امکان ثبت نام خصوصی با تعداد جلسات کمتر از مقدار وارد شده در این قسمت وجود نخواهد داشد.
ثبت نامحداقل مبلغ جهت چاپ قرارداد ثبت نامدر صورت ورود مقدار غیر از ۰ برای این قسمت در صورتی مبلغ پرداخت شده دانشجو برای ثبت نام انجام شده کمتر از مقدار وارد شده در این قسمت باشد، امکان چاپ قرارداد ثبت نام برای ثبت نام انجام شده امکانپذیر نمی باشد.
ثبت نامحداکثر سایز تصویر دانشجو (KB)در این قسمت حداکثر سایز تصور قابل بارگزاری برای دانشجو را بر حسب کیلو بایت مشخص می نمایید به طوری که هنگام ثبت تصویر دانشجو، سایز تصویر می بایست کمتر از سایز مشخص شده در این قسمت باشد.
ثبت نامثبت نام مجدد در یک درسامکان ثبت نام در یک درس بصورت تکراری را می توان به حالت ممنوع، و مجاز در آورد.
ثبت ناماجباری بودن آدرس هنگام ثبت نامبا فعال نمودن این گزینه هنگام ثبت اطلاعات دانشجو ورود آدرس اجباری می گردد.
ثبت ناماجباری بودن تاریخ تولد هنگام ثبت نامبا فعال نمودن این گزینه هنگام ثبت اطلاعات دانشجو ورود تاریخ تولد اجباری می گردد.
ثبت ناماجباری بودن نام پدر هنگام ثبت نامبا فعال نمودن این گزینه هنگام ثبت اطلاعات دانشجو ورود نام پدر اجباری می گردد.
ثبت نامامکان تغییر قیمت هنگام ثبت نامبا فعال نمودن این گزینه هنگام ثبت نام این امکان به مسئول ثبت نام فراهم می گردد که قیمت تعیین شده برای درس یا دوره را برای همان ثبت نام در حال انجام تغییر دهد.
ثبت نامامکان ثبت پرداخت فیش در شعبه غیر از شعبه ثبت نامبا فعال نمودن این گزینه می توان در مرحله ثبت پرداخت های مالی ثبت نام ها در قسمت فیش بانکی، علاوه بر حساب های شعبه ثبت نام فیش بانکی را برای حساب های سایر شعب نیز ثبت نمود.
ثبت نامامکان ثبت پرداخت نقدی در شعبه غیر از شعبه ثبت نامبا فعال نمودن این گزینه می توان در مرحله ثبت پرداخت های مالی ثبت نام ها در قسمت پرداخت نقدی، علاوه بر صندق های شعبه ثبت نام پرداخت ها را برای صندق های سایر شعب نیز ثبت نمود.
ثبت نامامکان ثبت پرداخت نقدی که در آینده انجام می شودبا فعال نمودن این گزینه، در قسمت پرداخت نقدی از مرحله مالی ثبت نام گزینه ای با عنوان “پرداخت نقدی در آینده انجام می شود” ظاهر می گردد. پرداخت هایی که دارای این خصوصیت می باشند، جزو وجوه دریافت شده محسوب نمی گردند. همچنین این پرداخت ها در آینده امکان  تایید خواهند داشت.
ثبت نامامکان ثبت دلیل افزایش و کاهش انتخاب هادر مرحله ثبت نام ممکن است درس های انتخاب شده دانشجو با درس های انتخاب شده در مرحله پیش ثبت نام تفاوت داشته باشد، با فعال نمودن این گزینه می توان دلیل این تغییر را در مرحله ثبت نام درج نمود.
ثبت نامامکان ثبت کارتخوان در شعبه غیر از شعبه ثبت نامبا فعال نمودن این گزینه می توان در مرحله ثبت پرداخت های مالی ثبت نام ها در قسمت کارتخوان، علاوه بر حساب های شعبه ثبت نام کارتخوان را برای حساب های سایر شعب نیز ثبت نمود.
ثبت نامامکان ثبت کد دانشجو زمان ثبت نامبا فعال نمودن این گزینه، در قسمت ثبت مشخصات دانشجو گزینه کد دانشجو ظاهر می گردد و این امکان برای کاربر فراهم می گردد که کد دانشجو را بصورت دستی وارد نماید.
ثبت نامامکان رزرو کلاسبا فعال نمودن این گزینه، این امکان فراهم می گردد که در مرحله ثبت نام کلاس هایی را که ظرفیت آنها تکمیل شده است را برای دانشجو رزرو نمود تا در صورت انصراف یک دانشجو، ثبت نام قطعی انجام شود.
ثبت نامانتخاب دوره به عنوان حالت پیش فرض ثبت نامدر مرحله ثبت نام بصورت پیش فرض لیست درس ها نمایش داده می شوند. با فعال نمودن این گزینه حالت پیش فرض تغییر کرده و لیست دوره ها نمایش داده می شوند.
ثبت نامانتخاب یک سطح بالاتر رشته هنگام ثبت نامدر مرحله ثبت نام بصورت پیش فرض رشته انتخاب شده برای دانشجو انتخاب می شود و فقط درس های همان رشته و زیر مجموعه های آن نمایش داده می شود. با فعال نمودن این گزینه یک سطح بالاتر از درخت رشته ها بصورت خودکار انتخاب می شود.
ثبت نامثبت سریال قرارداد خصوصی بصورت مجزاهر قرارداد ثبت نام دارای یک شماره سریال منحصر به فرد می باشد، با فعال نمودن این گزینه  ترتیب شماره سریال قرارداد های مربوط به ثبت نام های خصوصی بصورت مجزا در نظر گرفته خواهند شد.
ثبت نامفعال سازی امکان ارائه تخفیف نوع دوم هنگام ثبت نامدر صورتی ممکن است ثبت نام ها دو نوع تخفیف داشته باشند می توان تخفیف نوع دوم را فعال نمود. با انجام این کار می توان در مرحله ثبت نام دو نوع تخفیف برای دانشجو در نظر گرفت.
ثبت نامفعال سازی ورود آدرس بصورت تفکیک شدهبا فعال سازی این گزینه آدرس دانشجوان بصورت تفکیک شده درج می شود به این صورت که نام استان، شهر، خیابان اصلی و … بصورت مجزا درج می گردد.
ثبت نامنمایش انتخاب های هنگام پیش ثبت نام در قسمت ثبت نامهنگام پیش ثبت نام می توان در کنار توضیحات داوطلب، انتخاب های دانشجو را نیز مشخص نمود. با فعال نمودن این گزینه انتخاب های داوطلب در مرحله ثبت نام نمایش داده می شوند.
ثبت نامنمایش وضعیت مدارک ثبت نام در پروندهبا فعال نمودن این گزینه، در پرونده دانشجو وضعیت مدارک ثبت نام نمایش داده می شود.
ثبت نامیادآوری ارائه تخفیف قبل از تایید ثبت نامبا فعال نمودن این گزینه، در مرحله ثبت نام هنگام کلیک روی گزینه تایید پیغامی جهت یادآوری ارائه تخفیف به کاربر نمایش داده می شود.
ثبت ناماجباری بودن تلفن ثابت در قسمت ثبت نامبا فعال نمودن این گزینه ورود تلفن ثابت در قسمت ثبت نام اجباری می گردد.
ثبت ناماجباری بودن تلفن همراه در قسمت ثبت نامبا فعال نمودن این گزینه ورود تلفن همراه در قسمت ثبت نام اجباری می گردد.
ثبت ناماجباری بودن ورود کد ملی هنگام ثبت نامبا فعال نمودن این گزینه ورود کد ملی در قسمت ثبت نام اجباری می گردد.
ثبت نامامکان ارائه تخفیف هنگام ثبت نام خصوصیبا فعال نمودن این گزینه امکان ارائه تخفیف هنگام ثبت نام خصوصی فراهم می گردد. در غیر این صورت تمامی ثبت نام های خصوصی بدون تخفیف خواهند بود.
ثبت نامامکان تایید ثبت نام بدون انتخاب درسبا فعال نمودن این گزینه می توان بدون انتخاب درس مرحله انتخاب درس را تایید نمود.
ثبت نامامکان تایید مالی تسویه نشدهبا فعال نمودن این گزینه می توان ثبت نام هایی را که از نظر مالی تسویه نشده اند را تایید نمود.
ثبت نامامکان تغییر قیمت هنگام ثبت نام خصوصیبا فعال نمودن این گزینه این امکان فراهم می گردد که کاربر هنگام ثبت نام خصوصی بصورت خاص قیمت را تغییر دهد.
ثبت نامامکان ثبت فیش یا کارتخوان تایید نشدهبا فعال نمودن این گزینه در قسمت ثبت کارتخوان از بخش مالی ثبت نام امکان تعیین وضعیت کارتخوان فراهم می گردد به طوری که کارتخوان هایی که وضعیت آنها تایید نشده است جزو وجوه پرداختی به حساب نمی آیند
ثبت نامامکان ثبت نام در بیش از یک درس در هر قراردادبا فعال نمودن این گزینه این امکان فراهم می گردد که در هر ثبت نام بیش از یک درس را برای دانشجو انتخاب نمود. در غیر این صورت در هر ثبت نام فقط یک درس قابل انتخاب خواهد بود.
ثبت نامامکان ثبت نام در کلاس قطعیبا فعال نمودن این گزینه امکان ثبت نام مستقیم در کلاس های قطعی فراهم می گردد در غیر این صورت دانشجویان ابتدا می بایست در کلاس های غیر قطعی ثبت نام نمایند سپس کلاس غیر قطعی طی فرایند شروع کلاس تبدیل به کلاس قطعی شود.
ثبت نامامکان ثبت نام عادی در دوره های خصوصیبا فعال نمودن این گزینه، می توان در درس هایی که دارای قیمت خصوصی می باشند نیز بصورت گروهی ثبت نام نمود در غیر این صورت، درس هایی که دارای قیمت خصوصی می باشند در لیست درس های قابل انتخاب برای ثبت نام گروهی نمایش داده نمی شوند.
ثبت نامامکان حذف دانشجوبا فعال نمودن این گزینه در پرونده دانشجو گزینه حذف ظاهر می گردد به طوری که با انجام حذف کلیه اطلاعات دانشجو به همراه اطلاعات مرتبط از سیستم حذف می گردند.
ثبت نامانتخاب استاد هنگام ثبت نام خصوصیبا فعال نمودن این گزینه هنگام ثبت نام خصوصی علاوه بر سایر اطلاعات، استاد کلاس خصوصی نیز انتخاب می گردد.
ثبت نامانتخاب رشته پیش فرض دانشجو هنگام ثبت نامبا فعال نمودن این گزینه در مرحله انتخاب درس از ثبت نام، رشته دانشجو انتخاب می گردد و فقط درس های همان رشته بصورت پیش فرض نمایش داده می شوند.
ثبت نامانتخاب ساعت های حضور و روز تعطیل هنگام ثبت نامبا فعال نمودن این گزینه این امکان فراهم می گردد که هنگام ثبت مشخصات دانشجو زمان هایی را که دانشجو می تواند در موسسه حضور پیدا کند را مشخص نمود.
ثبت نامانصراف از آموزشگاهبا فعال نمودن این گزینه انصراف از آموزشگاه در پرونده ظاهر می گردد به طوری که با انجام این فرایند کلیه درس های دانشجو انصراف داده می شود و همچنین دانشجوی مورد نظر به لیست دانشجویان انصرافی افزوده می شود.
ثبت نامبررسی پیش نیاز هنگام ثبت نامبا فعال سازی این گزینه هنگام انتخاب درس در صورتی که دانشجو پیش نیاز های درس های انتخاب شده را نگذرانده باشد، از ثبت نام وی جلوگیری خواهد شد.
ثبت نامبررسی پیش نیاز هنگام کلاس بندیبا فعال نمودن این گزینه هنگام ثبت دانشجو در کلاس پیش نیاز درس بررسی شده و در صورتی که دانشجو پیش نیاز ها را نگذرانده باشد از ورود دانشجو به کلاس جلوگیری خواهد شد.
ثبت نامتحصیلات پدربا فعال سازی این گزینه امکان ورود تحصیلات پدر در مرحله اول ثبت نام فراهم می گردد.
ثبت نامتلفن محل کار پدربا فعال سازی این گزینه امکان ورود تلفن محل کار پدر در مرحله اول ثبت نام فراهم می گردد.
ثبت نامتلفن همراه پدربا فعال سازی این گزینه امکان ورود تلفن همراه پدر در مرحله اول ثبت نام فراهم می گردد.
ثبت نامتولید خودکار کد رسید پرداختبا فعال سازی این گزینه امکان ورود کد رسید برای پرداخت های دانشجو از دید کاربر پنهان می گردد و بصورت خودکار به هر پرداخت یک رسید اختصاص داده خواهد شد.
ثبت نامرابط اولبا فعال سازی این گزینه امکان ورود مشخصات رابط اول در مرحله اول ثبت نام فراهم می گردد.
ثبت نامرابط دومبا فعال سازی این گزینه امکان ورود مشخصات رابط دوم در مرحله اول ثبت نام فراهم می گردد.
ثبت نامروز مدرسه فعال باشدبا فعال سازی این گزینه، در مرحله ثبت مشخصات اولیه یا مرحله اول ثبت نام امکان انتخاب زمان هایی که دانشجو یا دانش آموز مشغول می باشد یا در مدرسه حضور دارد را مشخص نمود.
ثبت نامشغل پدربا فعال سازی این گزینه امکان ورود شغل پدر در مرحله اول ثبت نام فراهم می گردد.
ثبت نامفعال سازی امکان تغییر مبلغ تخفیفبا فعال نمودن این گزینه، این امکان برای کاربر فراهم می گردد که هنگام ارائه تخفیف در مرحله انتخاب درس از مراحل ثبت نام، بصورت دستی مبلغ یا درصد تخفیف را تغییر دهد.
ثبت نامکد پستیبا فعال سازی این گزینه امکان ورود کد پستی در مرحله اول ثبت نام فراهم می گردد.
ثبت ناممحاسبه خودکار مبلغ استرداد هنگام انصرافبا فعال نمودن این گزینه مبلغی که می بایست به دانشجو مسترد گردد بصورت خودکار محاسبه می گردد.
ثبت ناممعدلبا فعال سازی این گزینه امکان ورود معدل در مرحله اول ثبت نام فراهم می گردد.
ثبت نامنمایش بازگرداندن وجه در پرونده مالیبا فعال نمودن این گزینه در پرونده مالی هر قرارداد ثبت نام گزینه بازگرداندن وجه فعال می گردد به طوری که می توان در این قسمت جهت عودت وجه اقدام نمود.
ثبت نامنمایش جزئیات ثبت نام در پروندهبا فعال نمودن این گزینه جزئیات ثبت نام در پرونده ظاهر می گردد که با کلیک روی این گزینه کلیه درس ها، دوره ها و کلاس های دانشجو بصورت یکجا نمایش داده می شوند.
ثبت نامنمایش گزینه ثبت نام جدید در قسمت ثبت نام نهاییبا فعال نمودن این گزینه در مرحله دوم ثبت نام علاوه بر گزینه انتخاب داوطلب امکان ثبت مشخصات یک داوطلب جدید فراهم می گردد.
ثبت نامنمایش معدل در قسمت ثبت نامبا فعال نمودن این گزینه، پس از انتخاب داوطلب در مرحله انتخاب درس از مراحل ثبت نام، معدل وارد شده در مرحله اولیه ثبت نام نیز نمایش داده می شود.
ثبت نام آنلاینمتن قرارداد ثبت ناممتنی که در این قسمت وارد می گردد، قبل از شروع فرایند ثبت نام آنلاین به کاربر نمایش داده می شود و پس از موافقت کاربر با این توافق نامه امکان ادامه ثبت نام برای کاربر میسر می گردد.
ثبت نام آنلاینفعال سازی ثبت نام آنلاینبا فعال سازی این گزینه، لینک ثبت نام در صفحه اولیه نرم افزار نمایش داده می شود و کاربران می توانند با مراجعه به این قسمت اقدام به ثبت نام در کلاس های تعریف شده نموده و از طریق درگاه معرفی شده به سیستم اقدام به پرداخت مبلغ نمایند.
فروشگاهفعال سازی فروشگاه آنلاینبا فعال سازی این گزینه، لینک فروشگاه در صفحه اولیه نرم افزار نمایش داده می شود و کاربران می توانند با مراجعه به این قسمت اقدام به خرید آنلاین محصولات تعریف شده در بخش فروشگاه نموده و از طریق درگاه معرفی شده به سیستم اقدام به پرداخت مبلغ نمایند.
کد: ۳۶
گروه: سامانه راهبری آموزش سرا
نویسنده: بابک دارابی

درج نظر

پاسخی بگذارید

مشتریان ما