پرش لینک ها

تصاویر Cyberoam

خانواده محصولات سايبروم کمينه

سري UTM

 CR15i

 سري UTM محصول سايبروم مدل CR15i

 CR15wi

 سري UTM محصول سايبروم مدل CR15wi

 CR25ia

 سري UTM محصول سايبروم مدل CR25ia

 CR25wi

 سري UTM محصول سايبروم مدل CR25wi

 CR35ia

 سري UTM محصول سايبروم مدل CR35ia

 CR35wi

 سري UTM محصول سايبروم مدل CR35wi

 CR50ia

 سري UTM محصول سايبروم مدل CR50ia

 CR100ia

 سري UTM محصول سايبروم مدل CR100ia

 CR200i

 سري UTM محصول سايبروم مدل CR200i

 CR300i

 سري UTM محصول سايبروم مدل CR300i

 CR500ia

 سري UTM محصول سايبروم مدل CR500i

 CR750ia

 سري UTM محصول سايبروم مدل CR750ia

 CR1000i

 سري UTM محصول سايبروم مدل CR1000i

 CR1500i

 سري UTM محصول سايبروم مدل CR1500i

 


 

سري CCC

CCC 15

سري CCC محصول سايبروم مدل CCC15

CCC 50

سري CCC محصول سايبروم مدل CCC50

CCC 100

سري CCC محصول سايبروم مدل CCC100

CCC 200

سري CCC محصول سايبروم مدل CCC200

 

 


 

سري SSL VPN

CR-SSL-800

سري SSL VPN محصول سايبروم مدل CR SSL 800

CR-SSL-1200

سري SSL VPN محصول سايبروم مدل CR SSL 1200

CR-SSL-2400

سري SSL VPN محصول سايبروم مدل CR SSL 2400

 


Cyberoam IVIEW

CR-IVU25

سري CR IVIEW محصول سايبروم مدل CR IVU 25

سايبروم cyberoam

سايبرم utm

 

 تصاويري از محيط كنترل پانل cyberoam کمينه

 

 راهكارهاي امنيتي با cyberoam کمينه