پرش لینک ها

تنظیمات نرم افزار سرا

تنظیمات نرم افزار سرا
گروه تنظیمات توضیحات
اداری درج خودکار شماره نامه داخلی در صورتی که این گزینه فعال باشد، هنگام ثبت نامه های داخلی در بخش اداری نرم افزار گزینه شماره نامه از دید کاربر پنهان می گردد و شماره نامه بصورت خودکار برای نامه درج می گردد.
اداری درج خودکار شماره نامه صادره در صورتی که این گزینه فعال باشد، هنگام ثبت نامه های صادره در بخش اداری نرم افزار گزینه شماره نامه از دید کاربر پنهان می گردد و شماره نامه بصورت خودکار برای نامه درج می گردد.
استاد امکان ارسال پیام کوتاه توسط استاد به دانشپذیر در صورت فعال نمودن این گزینه، استاد پس از ورود به نرم افزار، در صورتی که دسترسی به لیست دانشجویان یک کلاس برایش فراهم باشد، می تواند برای دانشجویان اقدام به ارسال پیام کوتاه نماید.
استاد امکان انتخاب همه پرسنل به عنوان استاد کلاس در صورت فعال نمودن این گزینه، این امکان فراهم می گردد که هنگام تعریف کلاس، هر یک از پرسنل تعریف شده در سیستم به عنوان استاد برای کلاس قابل انتخاب باشند، در غیر این صورت تنها افرادی به عنوان استاد برای کلاس قابل انتخاب خواهند بود که در قسمت اطلاعات پایه، بخش استاد به عنوان استاد تعریف شده باشند.
استاد امکان دسترسی استاد به اطلاعات تماس دانشپذیر در صورت فعال نمودن این گزینه و همچنین فراهم نمودن دسترسی به لیست دانشجو، استاد می تواند با مراجعه به لیست دانشجویان کلاس علاوه به مشخصات اصلی، اطلاعات تماس دانشجو نیز برای استاد قابل دسترسی خواهد بود.
اطلاعات پایه مقدار جایگزین در کد برای جنسیت مرد در صورتی که فرمول تعریف شده برای کد دانشجو شامل گزینه جنسیت باشد، مقدار وارد شده در این قسمت برای دانشجویان مذکر در بخش مشخص شده از فرمول قرار می گیرد.
اطلاعات پایه مقدار جایگزین در کد برای جنسیت زن در صورتی که فرمول تعریف شده برای کد دانشجو شامل گزینه جنسیت باشد، مقدار وارد شده در این قسمت برای دانشجویان مونث در بخش مشخص شده از فرمول قرار می گیرد.
اطلاعات پایه تعریف شهریه ثابت برای دوره در صورت فعال نمودن این گزینه در قسمت اطلاعات پایه، بخش دوره ها، هنگام تعریف یک دوره علاوه بر شهریه درس های اختصاص داده شده به دوره مورد نظر، می توان یک شهریه ثابت نیز تعریف نمود.
اطلاعات پایه فعال بودن واحد های درسی فعال نمودن این گزینه در قسمت اطلاعات پایه می توان انواع واحدها از قبیل تئوری، آزمایشگاه و… را به همراه شهریه های آنها تعریف نمود و هنگام تعریف درس ها در قسمت اطلاعات پایه، شهریه درس ها را بر اساس تعداد واحد در نظر گرفته شده برای آنها محاسبه نمود.
امور کلاس ها حداکثر غیبت های مجاز در این قسمت حداکثر غیبت های مجاز را در هر کلاس مشخص می نماییم با مشخص نمودن این عدد هنگام مراجعه به لیست غیبت ها و تاخیر ها در قسمت امور کلاس ها لیستی از دانشجوانی که تعداد غیبت های انها بیش از تعداد مشخص شده در این بخش می باشد را نمایش می دهد.
امور کلاس ها حداکثر تاخیر های مجاز در این قسمت حداکثر تاخیر های مجاز را در هر کلاس مشخص می نماییم با مشخص نمودن این عدد هنگام مراجعه به لیست غیبت ها و تاخیر ها در قسمت امور کلاس ها لیستی از دانشجوانی که تعداد تاخیر های انها بیش از تعداد مشخص شده در این بخش می باشد را نمایش می دهد.
امور کلاس ها حذف کلاس غیر قطعی در این قسمت می توانیم مشخص نماییم که بصورت خودکار کلاس های غیر قطعی پس از 10 روز حذف گردند.
امور کلاس ها ارسال پیام کوتان هنگام حضور غیاب به خود شخص غایب با فعال نمودن این گزینه، امکان ارسال پیام کوتاه هنگام ثبت حضور غیاب به خود دانشجو فراهم می گردد.
امور کلاس ها امکان چاپ شماره تماس در لیست حضور غیاب با فعال نمودن این گزینه، امکان انتخاب ستون شماره تماس در قسمت چاپ لیست حضورغیاب کلاس فراهم می گردد.
امور کلاس ها امکان ورود تاریخ پایان کلاس بصورت دستی بصورت پیش فرض تاریخ پایان کلاس ها با توجه به تعداد جلسات مشخص شده و تاریخ شروع محاسبه می گردد.. با فعال نمودن این گزینه می توان تاریخ پایان کلاس بصورت دستی وارد نمود.
امور کلاس ها نمایش نام استاد در لیست کلاس ها با فعال نمودن این گزینه در قسمت امور کلاس ها، بخش کلاس های غیر قطعی، کلاس ها و کلاس های خاتمه یافته، ستون نام استاد نیز نمایش داده می شود.
امور کلاس ها ارسال پیام کوتاه به استاد و دانشجو هنگام شروع کلاس با فعال نمودن این گزینه این امکان فراهم می گردد که هنگام شروع کلاس (تبدیل کلاس غیر قطعی به قطعی) به استاد و دانشجویان کلاس پیام کوتاه ارسال نمود.
امور کلاس ها ارسال پیام کوتاه هنگام غیبت به پدر با فعال نمودن این گزینه، امکان ارسال پیام کوتاه هنگام ثبت حضور غیاب به پدر دانشجو فراهم می گردد.
امور کلاس ها ارسال پیام کوتاه هنگام غیبت به مادر با فعال نمودن این گزینه، امکان ارسال پیام کوتاه هنگام ثبت حضور غیاب به مادر دانشجو فراهم می گردد.
امور کلاس ها امکان تعریف کلاس با تاریخ قبل از امروز با فعال نمودن این گزینه، امکان تعریف کلاس با تاریخ شروع گذشته فعال می گردد، در غیر این صورت، هنگام تعریف کلاس فقط تاریخ شروع می تواند تاریخ جاری سیستم یا آینده باشد.
امور کلاس ها امکان تعریف مستقیم کلاس قطعی با فعال نمودن این گزینه، امکان تعریف مستقیم کلاس قطعی فراهم می گردد در غیر این صورت کلاس ها حتما باید بصورت غیر قطعی تعریف گردند سپس با کمک گزینه شروع کلاس تبدیل به قطعی شوند.
امور کلاس ها امکان تغییر کلاس پس از قطعی شدن با فعال نمودن این گزینه، امکان اعمال تغییرات در کلاس های قطعی فراهم می گردد. در غیر این صورت با قطعی نمودن کلاس ها هیچ تغییری در آنها امکانپذیر نخواهد بود.
امور کلاس ها امکان چاپ لیست حضور غیاب برای کلاس های غیر قطعی با فعال نمودن این گزینه، امکان چاپ لیست حضورغیاب برای کلاس های غیر قطعی فراهم خواهد شد. در غیر این صورت امکان چاپ لیست حضورغیاب برای کلاس های غیر قطعی وجود ندارد.
امور کلاس ها امکان چاپ لیست حضور غیاب خصوصی بدون کلاس بندی با فعال نمودن این گزینه، امکان چاپ لیست حضور غیاب برای کلاس های خصوصی قبل از مشخص نمودن کلاس ها فراهم می گردد. در غیر این صورت چاپ لیست حضور غیاب منوط به مشخص نمودن کلاس می باشد.
امور کلاس ها نمایش کد کلاس در لیست کلاس ها با فعال نمودن این گزینه، ستون کد کلاس در لیست کلاس ها، کلاس های غیر قطعی و کلاس های خاتمه یافته نمایش داده می شود.
امور کلاس ها نمایش نوع کلاس در لیست کلاس ها با فعال نمودن این گزینه، ستون نوع کلاس در لیست کلاس ها، کلاس های غیر قطعی و کلاس های خاتمه یافته نمایش داده می شود.
امور کلاس ها عنوان سطر اضافه برای لیست حضور غیاب هنگام چاپ لیست حضور غیاب، این امکان جود دارد که علاوه بر لیست دانشجویان کلاس مربوطه، یک سطر اضافه در نظر گرفت، مقدار وارد شده در این قسمت در سطر اضافه قرار خواهد گرفت.
ایمیل No Reply Email Password رمز عبور ایمیلی که نرم افزار از طریق ان اقدام به ارسال ایمیل خواهد نمود.
ایمیل SMTP Server آدرس سروری که نرم افزار جهت ارسال ایمیل به آن متصل خواهد شد.
ایمیل No Reply Email آدرس ایمیلی که نرم افزار از طریق آن اقدام به ارسال ایمیل خواهد نمود.
آزمون سربرگ اوراق امتحان
پیش ثبت نام نحوه جستجو بر اساس ساختار در لیست داوطلب در این قسمت نحوه جستجو براساس ساختار آموزشی در لیست همه داوطلب ها مشخص می گردد. این جستجو می تواند تک انتخابی یا چند انتخابی باشد.
پیش ثبت نام اجباری بودن نحوه آشنایی در ثبت مشخصات اولیه با فعال نمودن این گزینه نحوه اشنایی داوطلب هنگام ثبت مشخصات اولیه اجباری خواهد شد.
پیش ثبت نام ارسال پیام کوتاه هنگام ثبت مشخصات اولیه با فعال نمودن این گزینه، هنگام ثبت مشخصات اولیه داوطلب یا دانشجو، در صورتی که شماره همراه وارد شده باشد و همچنین تنظیمات پیام کوتاه به درستی انجام شده باشد، پیام کوتاهی با متن مشخص شده در قسمت الگوهای پیام کوتاه ارسال می گردد.
پیش ثبت نام امکان ارسال پیام کوتاه به والدین در لیست داوطلبان با فعال نمودن این گزینه هنگام ارسال پیام کوتاه در لیست همه داوطلب ها گزینه پدر و مادر نیز فعال می گردد. در صورتی که شماره همراه های پدر و مادر در سیستم ثبت شده باشد. می توان به پدر یا مادر داوطلب پیام کوتاه ارسال نمود.
پیش ثبت نام امکان جستجو بر اساس سطح تحصیلات در لیست داوطلبان با فعال نمودن این گزینه، امکان جستجو براساس سطح تحصیلات داوطلبان در قسمت لیست همه داوطلب ها در سیستم فراهم می گردد.
پیش ثبت نام نمایش ثبت نام شدگان در لیست داوطلبان با فعال نمودن این گزینه، علاوه به داوطلبان لیست افرادی که ثبت نام شده اند نیز در لیست داوطلبان نمایش داده می شود.
پیش ثبت نام اجباری بودن تلفن ثابت در قسمت ثبت مشخصات اولیه با فعال نمودن این گزینه، ورود تلفن ثابت هنگام ثبت مشخصات اولیه اجباری می گردد.
پیش ثبت نام اجباری بودن تلفن همراه در ثبت مشخصات اولیه با فعال نمودن این گزینه، ورود تلفن همراه هنگام ثبت مشخصات اولیه اجباری می گردد.
پیش ثبت نام امکان ثبت فعالیت جدید در قسمت سوابق داوطلب با فعال نمودن این گزینه، این امکان فراهم می گردد که در قسمت سوابق داوطلب یک فعالیت جدید ثبت نمود.
پیش ثبت نام امکان ویرایش نحوه آشنایی با فعال نمودن این گزینه، امکان تغییر نحوه آشنایی داوطلب فراهم می گردد. در غیر این صورت پس از ثبت مشخصات اولیه امکان ویرایش نحوه آشنایی برای کاربر امکانپذیر نمی باشد.
پیش ثبت نام انتخاب سطح تحصیلات فقط از گزینه های تعریف شده با فعال شدن این گزینه سطح تحصیلات فقط از مواردی که در اطلاعات پایه مشخص نموده ایم قابل انتخاب خواهند بود در غیر این صورت کاربر امکان ورود دستی این سطح تحصیلات را خواهد داشت.
پیش ثبت نام ثبت رویداد پیگری در صورت مشخص ننمودن تاریخ مراجعه با فعال نمودن این گزینه در صورتی که هنگام ثبت مشخصات اولیه زمان مراجعه حضوری داوطلب مشخص نشود، بصورت خودکار یک فعالیت از نوع پیگیری برای داوطلب جدید ثبت می گردد و داوطلب جدید در لیست پی گیری های از قسمت پیش ثبت نام قرار خواهد گرفت.
پیش ثبت نام ثبت یک رویداد هنگام بروزرسانی اطلاعات داوطلب با فعال نمودن این گزینه، هنگام بروز رسانی اطلاعات هر داوطلب یک رویداد از نوع ویرایش مشخصات ثبت می گردد.
پیش ثبت نام ثبت یک رویداد هنگام ثبت اطلاعات داوطلب با فعال نمودن این گزینه، هنگام ثبت مشخصات اولیه داوطلب یک رویداد از نوع ثبت مشخصات ثبت می گردد.
تنظیمات نرم افزار لوگو این گزینه از تنظیمات سیستمی نرم افزار می باشد و توسط کاربر قابل تغییر نمی باشد.
تنظیمات نرم افزار نسخه نرم افزار این گزینه نسخه نرم افزار را نمایش می دهد و توسط کاربر قابل تغییر نمی باشد.
تنظیمات نرم افزار Theme ظاهر نرم افزار را می توان در این قسمت تغییر داد توجه داشته باشد که اعمال ظاهر جدید با خروج از نرم افزار و ورود مجدد میسر می گردد.
تنظیمات نرم افزار فرمت فرم های چاپی در صورتی که از ابزار جدید برای فرم های چاپی نرم افزار استفاده می نمایید، می توانند نوع خروجی فرم ها را تغییر دهید.
تنظیمات نرم افزار نام آموزشگاه این عبارت در صفحه اصلی نرم افزار نمایش داده می شود.
تنظیمات نرم افزار کلمات کلیدی جهت موتور های جستجو این کلمات کلیدی در قسمت Keyword از صفحه اصلی قرار می گیرد به طوری که توسط موتور های جستجو مانند google مورد بررسی قرار می گیرد.
تنظیمات نرم افزار عنوان صفحه اولیه این عبارت در صفحه اصلی نرم افزار پس از نام موسسه درج می گردد.
تنظیمات نرم افزار عنوان نرم افزار این عبارت پس از ورود به نرم افزار در قسمت Title از مرورگر نمایش داده می شود.
تنظیمات نرم افزار شعار نرم افزار این عبارت در قسمت Progressbar نمایش داده می شود.
تنظیمات نرم افزار IsSpecial از گزینه از تنظیمات سیستمی می باشد و قابل تغییر توسط کاربر نمی باشد.
تنظیمات نرم افزار بیشینه کردن نمایش در بخش کاربری نرم افزار با فعال کردن این گزینه، پس از ورود به نرم افزار قسمت کاربری در یک پنجره جدید نمایش داده می شود که طوری که ابزار های مرورگر به حداقل رسیده گزینه های Back و Forwar از مرورگر غیر فعال می گردند.
تنظیمات نرم افزار Use Resources این گزینه از تنظیمات سیستمی نرم افزار می باشد و توسط کاربر قابل تغییر نمی باشد.
تنظیمات نرم افزار ارسال خودکار خطا های نرم افزار به بخش پشتیبانی با فعال نمودن این گزینه و انجام تنظیمات مربوط به بخش ایمیل، بصورت خودکار پس از بروز خطا، جزئیات خطای رخ داده به بخش پشتیبانی شرکت فنا ارسال می گردد.
تنظیمات نرم افزار ثبت خودکار نام کاربری و رمز عبور پیش فرض دانشجو با فعال نمودن این گزینه بصورت خودکار پس از ثبت نام هر دانشجو، کد دانشجویی به عنوان نام کاربری و کد ملی به عنوان رمز عبور دانشجو در نظر گرفته می شود. در غیر این صورت نام کاربری و رمز عبور دانشجویان می بایست بصورت دستی از پرونده دانشجو تعریف گردند.
تنظیمات نرم افزار نمایش آمار سایت در صفحه اصلی با فعال نمودن این گزینه، در صفحه اولیه نرم افزار آمار تعداد بازدید روزانه، تعداد بازدید کل و تعداد کاربران آنلاین نرم افزار نمایش داده می شود.
تنظیمات نرم افزار شماره پیش فرض جهت ارسال پیام کوتاه با ورود یک شماره همراه یا شماره پیام کوتاه، بصورت خودکار یک رونوشت از تمامی پیام های ارسال شده توسط سیستم به شماره وارد شده در این قسمت ارسال می گردد.
تنظیمات نرم افزار کد نقش پیش فرض استاد با توجه به اینکه هر یک از نقش های تعریف شده در بخش مدیریت پرسنل دارای یک کد یکتا می باشند، کد پیش فرض جهت نقش استاد را می توان در این قسمت تعریف نمود تا بصورت خودکار پس از تعریف استاد در قسمت اطلاعات پایه نقش مورد نیاز به استاد جدید ارائه گردد.
ثبت نام حداقل تعداد جلسات جهت ثبت نام خصوصی در صورت ورود مقدار غیر از 0 برای این قسمت، امکان ثبت نام خصوصی با تعداد جلسات کمتر از مقدار وارد شده در این قسمت وجود نخواهد داشد.
ثبت نام حداقل مبلغ جهت چاپ قرارداد ثبت نام در صورت ورود مقدار غیر از 0 برای این قسمت در صورتی مبلغ پرداخت شده دانشجو برای ثبت نام انجام شده کمتر از مقدار وارد شده در این قسمت باشد، امکان چاپ قرارداد ثبت نام برای ثبت نام انجام شده امکانپذیر نمی باشد.
ثبت نام حداکثر سایز تصویر دانشجو (KB) در این قسمت حداکثر سایز تصور قابل بارگزاری برای دانشجو را بر حسب کیلو بایت مشخص می نمایید به طوری که هنگام ثبت تصویر دانشجو، سایز تصویر می بایست کمتر از سایز مشخص شده در این قسمت باشد.
ثبت نام ثبت نام مجدد در یک درس امکان ثبت نام در یک درس بصورت تکراری را می توان به حالت ممنوع، و مجاز در آورد.
ثبت نام اجباری بودن آدرس هنگام ثبت نام با فعال نمودن این گزینه هنگام ثبت اطلاعات دانشجو ورود آدرس اجباری می گردد.
ثبت نام اجباری بودن تاریخ تولد هنگام ثبت نام با فعال نمودن این گزینه هنگام ثبت اطلاعات دانشجو ورود تاریخ تولد اجباری می گردد.
ثبت نام اجباری بودن نام پدر هنگام ثبت نام با فعال نمودن این گزینه هنگام ثبت اطلاعات دانشجو ورود نام پدر اجباری می گردد.
ثبت نام امکان تغییر قیمت هنگام ثبت نام با فعال نمودن این گزینه هنگام ثبت نام این امکان به مسئول ثبت نام فراهم می گردد که قیمت تعیین شده برای درس یا دوره را برای همان ثبت نام در حال انجام تغییر دهد.
ثبت نام امکان ثبت پرداخت فیش در شعبه غیر از شعبه ثبت نام با فعال نمودن این گزینه می توان در مرحله ثبت پرداخت های مالی ثبت نام ها در قسمت فیش بانکی، علاوه بر حساب های شعبه ثبت نام فیش بانکی را برای حساب های سایر شعب نیز ثبت نمود.
ثبت نام امکان ثبت پرداخت نقدی در شعبه غیر از شعبه ثبت نام با فعال نمودن این گزینه می توان در مرحله ثبت پرداخت های مالی ثبت نام ها در قسمت پرداخت نقدی، علاوه بر صندق های شعبه ثبت نام پرداخت ها را برای صندق های سایر شعب نیز ثبت نمود.
ثبت نام امکان ثبت پرداخت نقدی که در آینده انجام می شود با فعال نمودن این گزینه، در قسمت پرداخت نقدی از مرحله مالی ثبت نام گزینه ای با عنوان “پرداخت نقدی در آینده انجام می شود” ظاهر می گردد. پرداخت هایی که دارای این خصوصیت می باشند، جزو وجوه دریافت شده محسوب نمی گردند. همچنین این پرداخت ها در آینده امکان  تایید خواهند داشت.
ثبت نام امکان ثبت دلیل افزایش و کاهش انتخاب ها در مرحله ثبت نام ممکن است درس های انتخاب شده دانشجو با درس های انتخاب شده در مرحله پیش ثبت نام تفاوت داشته باشد، با فعال نمودن این گزینه می توان دلیل این تغییر را در مرحله ثبت نام درج نمود.
ثبت نام امکان ثبت کارتخوان در شعبه غیر از شعبه ثبت نام با فعال نمودن این گزینه می توان در مرحله ثبت پرداخت های مالی ثبت نام ها در قسمت کارتخوان، علاوه بر حساب های شعبه ثبت نام کارتخوان را برای حساب های سایر شعب نیز ثبت نمود.
ثبت نام امکان ثبت کد دانشجو زمان ثبت نام با فعال نمودن این گزینه، در قسمت ثبت مشخصات دانشجو گزینه کد دانشجو ظاهر می گردد و این امکان برای کاربر فراهم می گردد که کد دانشجو را بصورت دستی وارد نماید.
ثبت نام امکان رزرو کلاس با فعال نمودن این گزینه، این امکان فراهم می گردد که در مرحله ثبت نام کلاس هایی را که ظرفیت آنها تکمیل شده است را برای دانشجو رزرو نمود تا در صورت انصراف یک دانشجو، ثبت نام قطعی انجام شود.
ثبت نام انتخاب دوره به عنوان حالت پیش فرض ثبت نام در مرحله ثبت نام بصورت پیش فرض لیست درس ها نمایش داده می شوند. با فعال نمودن این گزینه حالت پیش فرض تغییر کرده و لیست دوره ها نمایش داده می شوند.
ثبت نام انتخاب یک سطح بالاتر رشته هنگام ثبت نام در مرحله ثبت نام بصورت پیش فرض رشته انتخاب شده برای دانشجو انتخاب می شود و فقط درس های همان رشته و زیر مجموعه های آن نمایش داده می شود. با فعال نمودن این گزینه یک سطح بالاتر از درخت رشته ها بصورت خودکار انتخاب می شود.
ثبت نام ثبت سریال قرارداد خصوصی بصورت مجزا هر قرارداد ثبت نام دارای یک شماره سریال منحصر به فرد می باشد، با فعال نمودن این گزینه  ترتیب شماره سریال قرارداد های مربوط به ثبت نام های خصوصی بصورت مجزا در نظر گرفته خواهند شد.
ثبت نام فعال سازی امکان ارائه تخفیف نوع دوم هنگام ثبت نام در صورتی ممکن است ثبت نام ها دو نوع تخفیف داشته باشند می توان تخفیف نوع دوم را فعال نمود. با انجام این کار می توان در مرحله ثبت نام دو نوع تخفیف برای دانشجو در نظر گرفت.
ثبت نام فعال سازی ورود آدرس بصورت تفکیک شده با فعال سازی این گزینه آدرس دانشجوان بصورت تفکیک شده درج می شود به این صورت که نام استان، شهر، خیابان اصلی و … بصورت مجزا درج می گردد.
ثبت نام نمایش انتخاب های هنگام پیش ثبت نام در قسمت ثبت نام هنگام پیش ثبت نام می توان در کنار توضیحات داوطلب، انتخاب های دانشجو را نیز مشخص نمود. با فعال نمودن این گزینه انتخاب های داوطلب در مرحله ثبت نام نمایش داده می شوند.
ثبت نام نمایش وضعیت مدارک ثبت نام در پرونده با فعال نمودن این گزینه، در پرونده دانشجو وضعیت مدارک ثبت نام نمایش داده می شود.
ثبت نام یادآوری ارائه تخفیف قبل از تایید ثبت نام با فعال نمودن این گزینه، در مرحله ثبت نام هنگام کلیک روی گزینه تایید پیغامی جهت یادآوری ارائه تخفیف به کاربر نمایش داده می شود.
ثبت نام اجباری بودن تلفن ثابت در قسمت ثبت نام با فعال نمودن این گزینه ورود تلفن ثابت در قسمت ثبت نام اجباری می گردد.
ثبت نام اجباری بودن تلفن همراه در قسمت ثبت نام با فعال نمودن این گزینه ورود تلفن همراه در قسمت ثبت نام اجباری می گردد.
ثبت نام اجباری بودن ورود کد ملی هنگام ثبت نام با فعال نمودن این گزینه ورود کد ملی در قسمت ثبت نام اجباری می گردد.
ثبت نام امکان ارائه تخفیف هنگام ثبت نام خصوصی با فعال نمودن این گزینه امکان ارائه تخفیف هنگام ثبت نام خصوصی فراهم می گردد. در غیر این صورت تمامی ثبت نام های خصوصی بدون تخفیف خواهند بود.
ثبت نام امکان تایید ثبت نام بدون انتخاب درس با فعال نمودن این گزینه می توان بدون انتخاب درس مرحله انتخاب درس را تایید نمود.
ثبت نام امکان تایید مالی تسویه نشده با فعال نمودن این گزینه می توان ثبت نام هایی را که از نظر مالی تسویه نشده اند را تایید نمود.
ثبت نام امکان تغییر قیمت هنگام ثبت نام خصوصی با فعال نمودن این گزینه این امکان فراهم می گردد که کاربر هنگام ثبت نام خصوصی بصورت خاص قیمت را تغییر دهد.
ثبت نام امکان ثبت فیش یا کارتخوان تایید نشده با فعال نمودن این گزینه در قسمت ثبت کارتخوان از بخش مالی ثبت نام امکان تعیین وضعیت کارتخوان فراهم می گردد به طوری که کارتخوان هایی که وضعیت آنها تایید نشده است جزو وجوه پرداختی به حساب نمی آیند
ثبت نام امکان ثبت نام در بیش از یک درس در هر قرارداد با فعال نمودن این گزینه این امکان فراهم می گردد که در هر ثبت نام بیش از یک درس را برای دانشجو انتخاب نمود. در غیر این صورت در هر ثبت نام فقط یک درس قابل انتخاب خواهد بود.
ثبت نام امکان ثبت نام در کلاس قطعی با فعال نمودن این گزینه امکان ثبت نام مستقیم در کلاس های قطعی فراهم می گردد در غیر این صورت دانشجویان ابتدا می بایست در کلاس های غیر قطعی ثبت نام نمایند سپس کلاس غیر قطعی طی فرایند شروع کلاس تبدیل به کلاس قطعی شود.
ثبت نام امکان ثبت نام عادی در دوره های خصوصی با فعال نمودن این گزینه، می توان در درس هایی که دارای قیمت خصوصی می باشند نیز بصورت گروهی ثبت نام نمود در غیر این صورت، درس هایی که دارای قیمت خصوصی می باشند در لیست درس های قابل انتخاب برای ثبت نام گروهی نمایش داده نمی شوند.
ثبت نام امکان حذف دانشجو با فعال نمودن این گزینه در پرونده دانشجو گزینه حذف ظاهر می گردد به طوری که با انجام حذف کلیه اطلاعات دانشجو به همراه اطلاعات مرتبط از سیستم حذف می گردند.
ثبت نام انتخاب استاد هنگام ثبت نام خصوصی با فعال نمودن این گزینه هنگام ثبت نام خصوصی علاوه بر سایر اطلاعات، استاد کلاس خصوصی نیز انتخاب می گردد.
ثبت نام انتخاب رشته پیش فرض دانشجو هنگام ثبت نام با فعال نمودن این گزینه در مرحله انتخاب درس از ثبت نام، رشته دانشجو انتخاب می گردد و فقط درس های همان رشته بصورت پیش فرض نمایش داده می شوند.
ثبت نام انتخاب ساعت های حضور و روز تعطیل هنگام ثبت نام با فعال نمودن این گزینه این امکان فراهم می گردد که هنگام ثبت مشخصات دانشجو زمان هایی را که دانشجو می تواند در موسسه حضور پیدا کند را مشخص نمود.
ثبت نام انصراف از آموزشگاه با فعال نمودن این گزینه انصراف از آموزشگاه در پرونده ظاهر می گردد به طوری که با انجام این فرایند کلیه درس های دانشجو انصراف داده می شود و همچنین دانشجوی مورد نظر به لیست دانشجویان انصرافی افزوده می شود.
ثبت نام بررسی پیش نیاز هنگام ثبت نام با فعال سازی این گزینه هنگام انتخاب درس در صورتی که دانشجو پیش نیاز های درس های انتخاب شده را نگذرانده باشد، از ثبت نام وی جلوگیری خواهد شد.
ثبت نام بررسی پیش نیاز هنگام کلاس بندی با فعال نمودن این گزینه هنگام ثبت دانشجو در کلاس پیش نیاز درس بررسی شده و در صورتی که دانشجو پیش نیاز ها را نگذرانده باشد از ورود دانشجو به کلاس جلوگیری خواهد شد.
ثبت نام تحصیلات پدر با فعال سازی این گزینه امکان ورود تحصیلات پدر در مرحله اول ثبت نام فراهم می گردد.
ثبت نام تلفن محل کار پدر با فعال سازی این گزینه امکان ورود تلفن محل کار پدر در مرحله اول ثبت نام فراهم می گردد.
ثبت نام تلفن همراه پدر با فعال سازی این گزینه امکان ورود تلفن همراه پدر در مرحله اول ثبت نام فراهم می گردد.
ثبت نام تولید خودکار کد رسید پرداخت با فعال سازی این گزینه امکان ورود کد رسید برای پرداخت های دانشجو از دید کاربر پنهان می گردد و بصورت خودکار به هر پرداخت یک رسید اختصاص داده خواهد شد.
ثبت نام رابط اول با فعال سازی این گزینه امکان ورود مشخصات رابط اول در مرحله اول ثبت نام فراهم می گردد.
ثبت نام رابط دوم با فعال سازی این گزینه امکان ورود مشخصات رابط دوم در مرحله اول ثبت نام فراهم می گردد.
ثبت نام روز مدرسه فعال باشد با فعال سازی این گزینه، در مرحله ثبت مشخصات اولیه یا مرحله اول ثبت نام امکان انتخاب زمان هایی که دانشجو یا دانش آموز مشغول می باشد یا در مدرسه حضور دارد را مشخص نمود.
ثبت نام شغل پدر با فعال سازی این گزینه امکان ورود شغل پدر در مرحله اول ثبت نام فراهم می گردد.
ثبت نام فعال سازی امکان تغییر مبلغ تخفیف با فعال نمودن این گزینه، این امکان برای کاربر فراهم می گردد که هنگام ارائه تخفیف در مرحله انتخاب درس از مراحل ثبت نام، بصورت دستی مبلغ یا درصد تخفیف را تغییر دهد.
ثبت نام کد پستی با فعال سازی این گزینه امکان ورود کد پستی در مرحله اول ثبت نام فراهم می گردد.
ثبت نام محاسبه خودکار مبلغ استرداد هنگام انصراف با فعال نمودن این گزینه مبلغی که می بایست به دانشجو مسترد گردد بصورت خودکار محاسبه می گردد.
ثبت نام معدل با فعال سازی این گزینه امکان ورود معدل در مرحله اول ثبت نام فراهم می گردد.
ثبت نام نمایش بازگرداندن وجه در پرونده مالی با فعال نمودن این گزینه در پرونده مالی هر قرارداد ثبت نام گزینه بازگرداندن وجه فعال می گردد به طوری که می توان در این قسمت جهت عودت وجه اقدام نمود.
ثبت نام نمایش جزئیات ثبت نام در پرونده با فعال نمودن این گزینه جزئیات ثبت نام در پرونده ظاهر می گردد که با کلیک روی این گزینه کلیه درس ها، دوره ها و کلاس های دانشجو بصورت یکجا نمایش داده می شوند.
ثبت نام نمایش گزینه ثبت نام جدید در قسمت ثبت نام نهایی با فعال نمودن این گزینه در مرحله دوم ثبت نام علاوه بر گزینه انتخاب داوطلب امکان ثبت مشخصات یک داوطلب جدید فراهم می گردد.
ثبت نام نمایش معدل در قسمت ثبت نام با فعال نمودن این گزینه، پس از انتخاب داوطلب در مرحله انتخاب درس از مراحل ثبت نام، معدل وارد شده در مرحله اولیه ثبت نام نیز نمایش داده می شود.
ثبت نام آنلاین متن قرارداد ثبت نام متنی که در این قسمت وارد می گردد، قبل از شروع فرایند ثبت نام آنلاین به کاربر نمایش داده می شود و پس از موافقت کاربر با این توافق نامه امکان ادامه ثبت نام برای کاربر میسر می گردد.
ثبت نام آنلاین فعال سازی ثبت نام آنلاین با فعال سازی این گزینه، لینک ثبت نام در صفحه اولیه نرم افزار نمایش داده می شود و کاربران می توانند با مراجعه به این قسمت اقدام به ثبت نام در کلاس های تعریف شده نموده و از طریق درگاه معرفی شده به سیستم اقدام به پرداخت مبلغ نمایند.
فروشگاه فعال سازی فروشگاه آنلاین با فعال سازی این گزینه، لینک فروشگاه در صفحه اولیه نرم افزار نمایش داده می شود و کاربران می توانند با مراجعه به این قسمت اقدام به خرید آنلاین محصولات تعریف شده در بخش فروشگاه نموده و از طریق درگاه معرفی شده به سیستم اقدام به پرداخت مبلغ نمایند.
کد: 36
گروه: سامانه راهبری آموزش سرا
نویسنده: بابک دارابی