پرش لینک ها

سرور هاي hp

نوسنده توضیحات
hassanshah

ارسال ها : 1
موقعیت : N/A
ارسال شده : 1389/07/28 05:26:23 عصر  

براي انجام يك كار نرم افزاري توليد كرده ايم كه حدودا 20 كاربر همزمان دارد و اين نرم افزار از sqlserver به عنوان بانك اطلاعاتي استفاده مي كند. تعداد ركوردهايي كه مرتب مورد تغيير، گزارش و آمارگيري قرار مي گيرند حدودا 200 هزار ركورد اطلاعاتي هستند. 20 كاربر مذكور عموما در شبكه محلي هستند و فقط چند نفر از مديران ارشد از طريق اينترنت به اين گزارشات و آمارها دسترسي خواهند داشت. كدام مدل از سرور هاي hp يا برند هاي ديگر را پيشنهاد مي كنيد؟ چه پهناي باندي براي شبكه داخلي و ارتباطات اينترنتي مورد نياز هست؟