پرش لینک ها

قراردادهای قدیمی

پاسخ به :

در نسخه جدید نرم افزار، هر ثبت نام از یک دانش آموز/دانشجو یک قرارداد ثبت نام تلقی می گردد به طوری که برای هر قرارداد ثبت نام می توان یک تاریخ اختصاص داد همچنین هر یک از قرارداد ها یک کد و شماره رسید دارند و برای هر قرارداد می توان یک فرم قرارداد ثبت نام و یک فیش ثبت نام بصورت مجزا چاپ نمود.

موضوع :
توضیحات :
افزودن انصراف