پرش لینک ها

موفقیت مشتریان CRM

کانون فرهنگی آموزش کمينه

حتما شما نام کانون فرهنگی آموزش را بعنوان یک سازمان موفق در ارائه خدمات مشاوره ای، برگزاری آزمون های منظم، جزوات و کتابهای طبقه بندی شده کمک آموزشی شنیده اید. محوریت این سازمان داوطلبان، دانشجویان و دانش آموزان هستند و بزرگترین عامل موفقیت این سازمان توجه هوشمندانه به نیازهای این گروه می باشد. قطعا تیزرهای تلویزیونی سال 87 این موسسه را مشاهده کرده اید. مدیران موفق این سازمان با بکارگیری هوشمندی و سرعت عمل خود از یک سو و استفاده از تجربه و کیفیت سامانه طراحی شده توسط شرکت مهندسی فنا از سوی دیگر توانستند بر کیفیت و کمیت ارتباطات با داوطلبان و ارائه خدمات خود در نیمه دوم سال 87 بیفزایند. شما تا چه حد نحوه اداره امور داخلی و ارتباط با مشتریان خود را در موفقیت کسب و کار سازمان خود موثر میدانید؟

 جهت برقراری تماس و دریافت خدمات مشاوره ای به بخش ارتباط با ما در سایت رسمی شرکت مهندسی فنا مراجعه نمایید.