پرش لینک ها

لیست مشتریان نرم افزار ماد

لیست مشتریان نرم افزار ماد کمينه

نرم افزار ماد (مدیریت ارتباط با مشتریان) در سال 87 به سفارش کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)تولید شد و هم اکنون جهت ثبت سوابق ارتباط با دانش آموزان با کانون مورد استفاده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) قرار گرفته است.